top of page

LỄ HÚY NHẬT SƯ BÀ TỌA CHỦ CHÙA ĐỨC VIÊN LẦN THỨ 19 - NGÀY 24/03/2018

Một số hình ảnh về lễ HÚY NHẬT SƯ BÀ TỌA CHỦ TẠI CHÙA ĐỨC VIÊN

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page