top of page

LỄ THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM

Một vài hình ảnh buổi lễ THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM SƯ BÀ TỌA CHỦ CHÙA ĐỨC VIÊN nhân lễ Húy Nhật lần thứ 19

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page