LỄ THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM

Một vài hình ảnh buổi lễ THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM SƯ BÀ TỌA CHỦ CHÙA ĐỨC VIÊN nhân lễ Húy Nhật lần thứ 19