top of page

Đại Chí

TỔ LAI QUẢ DẠY:

ĐẠI CHÍ

Người niệm Phật _ trước tiên phải lập:

 • Đại chí xung thiên

 • Đại chí xuất cách

 • Đại chí xuất thế

 • Đại chí thành Phật

Người không có đại chí _ thì làm việc gì cũng không thể làm được, việc gì cũng không thể thành tựu. Nhưng có chí hướng thượng _ và chí hướng hạ, người tu hành rất cần phải xét kỷ. Bằng không sẽ bị người ta chê rằng: “Ông ăn cơm mà không có một chút chí hướng, còn mặt mũi nào sống ở thế gian”.

Phải biết, tâm đại chí là tâm ban đầu của lúc chưa ra tay hành động. Người phát tâm làm việc ­_ chưa lập chí vững chắc ­_ thường bỏ cuộc giữa đường. Người chí không cao thượng, hoặc không có chí thường bị thất bại, do đó biết sự quan hệ của đại chí rất sâu xa.

Thế nào là đại chí xung thiên? Là người thế gian_chưa từng thấy qua_ việc làm và các hành vi tốt đẹp mỹ mãn như thế, lời nói, sự hiểu biết, oai nghi, sự thật vượt lên trên tất cả mọi người _ cho nên gọi là đại chí xung thiên.

Thế nào là đại chí xuất cách? Người này ở trong quần chúng, làm bất cứ việc gì _ cũng không thích lạc thú thế gian, thích tịch tịnh, cho nên phát tâm xuất gia. Biết xuất gia vượt lên trên thế gian, biết xuất gia không phải chí xuất cách thì không làm nổi, đấy gọi là đại chí xuất cách.

Thế nào gọi là đại chí xuất thế? Một khi xuất gia, không hành khổ hạnh _ thì không thành công to. Một việc hành đạo có hai thứ hành là PHÚC và TUỆ.

Mới xuất gia cần phải trụ Tùng Lâm, trước tu gốc phúc.

 • Phúc là cội gốc thành Phật

 • Phúc là cội gốc của thân người

 • Phúc là cội gốc của thoát khổ

 • Phúc là cội gốc của tu tuệ

 • Phúc là cội gốc làm duyên để trụ lâu dài

 • Phúc là cội gốc kết duyên với người

 • Phúc là cội gốc của xuất gia

Thế nên biết_gốc phúc là phúc điền tối thượng. Bất cứ cái gì không tu có thể nói được, chứ không thể không tu phúc. Sao vậy? Vì phúc là của cải của Tăng sĩ, tiền là của cải của người đời. Người đời bất cứ cái gì không có cũng có thể được, nhưng không có tiền thì không được. Đây gọi là đại chí xuất thế.

Thế nào là đại chí thành Phật? Người tu hành lập chí _ phải lấy thành Phật làm đại chí.

 • Trước tu phúc là đại chí thành Phật

 • Sau tu tuệ là đại chí thành Phật

 • Thanh tịnh ba nghiệp là đại chí thành Phật

 • Nghiêm trì thánh giới là đại chí thành Phật

 • Cẩn thận giữ thanh quy là đại chí thành Phật

 • Trụ mãi ở Tùng Lâm là đại chí thành Phật

 • Không nhiễm thế duyên là đại chí thành Phật

 • Chuyên tâm niệm Phật là đại chí thành Phật

 • Đến cảm Phật vãng sinh là đại chí thành Phật

Đây gọi là đại chí thành Phật.

Người thế gian, người xuất thế gian hãy lấy các chí này làm người, lấy các chí này làm việc, nếu có thể làm đến được _ mới thật là bậc đại thánh ly dục.

Trích trong quyển Tham Thiền Phổ Thuyết

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page