Tám Điều Cần Yếu Người Tu Tịnh Nghiệp Cần Biết

TỔ LIÊN TÔNG THỨ MƯỜI HAI _ ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ DẠY

TÁM ĐIỀU CẦN YẾU NGƯỜI TU TỊNH NGHIỆP CẦN BIẾT

 • Một là: Thật vì sinh tử mà phát tâm Bồ Đề, đó là học Đạo chân chính.

 • Hai là: Lấy Tín Nguyện thâm sâu trì danh hiệu Phật làm chánh tông Tịnh Độ.

 • Ba là: Lấy sự nhiếp tâm chuyên chú niệm làm phương tiện hạ thủ công phu.

 • Bốn là: Lấy việc chiết phục các phiền não đang hiện hành làm sự tu tâm chính yếu.

 • Năm là: Lấy sự chuyên trì bốn luật nghi chính yếu làm chỗ căn bản nhập đạo.

 • Sáu là: Lấy các pháp khổ hạnh làm trợ duyên tu đạo.

 • Bảy là: Lấy sự nhất tâm bất loạn làm chỗ quay về của Tịnh Độ.

 • Tám là: Lấy sự trông thấy các linh ảnh tốt đẹp làm chỗ nghiệm chứng vãng sinh.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square