top of page

Cảnh Sách Khuyên Niệm Phật

Tất cả khổ cực thế gian nằm trong bốn chữ “sinh tử luân hồi”. Thân người rất khó được mà lại vô cùng dễ mất. Tam đồ dễ vào mà rất khó ra. Thời gian trong địa ngục phải lấy số kiếp mà tính đếm; vạn khổ nung đốt không biết nơi đâu cầu cứu; đền tội xong lên dương thế làm súc sinh để trả nợ xưa, từ bụng heo chui ra tự nhận mình là heo, đem tính vô lượng quang vào bào thai xú uế, nương gá bụng ngựa dạ trâu. Thương tâm biết nhường nào!

Bảy đời Phật đi qua vẫn còn làm thân kiến, tám vạn kiếp sau chưa thoát nghiệp bồ câu. Bỏ đãy da này mang đãy da khác, trải ngàn vạn năm mới được thân người, bao lần chịu thân cách ấm đâu còn trí sáng, xúc thọ căn trần, sinh già bệnh chết làm sao tự chủ!

Cho nên bây giờ, phải thống niệm hiểm nguy sinh tử như cứu lửa cháy đầu. Vì mười phương chúng sinh nhất tâm niệm Phật. Bởi vì họ với ta đồng thể, bởi vì đã từng làm bà con quyến thuộc nhiều đời, bởi vì đã cùng nhau chịu khổ từ vô thỉ kiếp, nên nay niệm Phật cầu cho ta và người đồng giải thoát, đồng thành Phật đạo. Phát đại tâm như vậy, thì trên cảm thông chư Phật, dưới khế hợp tánh linh. Tội nghiệp từ lũy kiếp sẽ giải trừ, bao nhiêu thiện căn sớm thành thục. Lấy vui Cực Lạc đối chiếu với thống khổ Sa bà thì lòng muốn rời xa vội vàng như mong thoát hang cọp, như đói mong ăn, như khát mong uống, như tránh oan gia đang cầm dao rượt, như chết đuối gấp cầu cứu vớt.

Mê chân khởi vọng hay ngược vọng quy chân, đâu có pháp nào ngoài một niệm này. Theo tịnh duyên niệm liền vào pháp giới thánh, theo nhiễm duyên niệm mở ra pháp giới phàm. Mười phương chánh báo, y báo đều từ một niệm này mà ra. Trì một danh hiệu Phật là gieo một hạt giống vào chín phẩm hoa sen. Niệm một câu Phật là một bước trên đường giải thoát. Tâm tâm liên tục, niệm niệm chuyên cần, càng lâu càng thấm thía. Sao cho thành một khối nhất tâm bất loạn. Một khi liên hoa khai nở thì tam thân tứ trí, ngũ nhãn lục thông, bao nhiêu thắng duyên rực rỡ.

Niệm Phật cốt yếu để minh tâm mà tịnh tâm cũng không chi bằng niệm Phật. Như nước đục được minh châu nhất định sẽ trong. Biết rõ lý này phải vội vàng niệm Phật. Nếu có thể nhất tâm niệm Phật thì coi như việc tham học đã xong, việc cần làm là thành biện vậy.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page