top of page

Tám Điều Cần Yếu Người Tu Tịnh Nghiệp Cần Biết

TỔ LIÊN TÔNG THỨ MƯỜI HAI _ ĐẠI SƯ TRIỆT NGỘ DẠY

TÁM ĐIỀU CẦN YẾU NGƯỜI TU TỊNH NGHIỆP CẦN BIẾT

 • Một là: Thật vì sinh tử mà phát tâm Bồ Đề, đó là học Đạo chân chính.

 • Hai là: Lấy Tín Nguyện thâm sâu trì danh hiệu Phật làm chánh tông Tịnh Độ.

 • Ba là: Lấy sự nhiếp tâm chuyên chú niệm làm phương tiện hạ thủ công phu.

 • Bốn là: Lấy việc chiết phục các phiền não đang hiện hành làm sự tu tâm chính yếu.

 • Năm là: Lấy sự chuyên trì bốn luật nghi chính yếu làm chỗ căn bản nhập đạo.

 • Sáu là: Lấy các pháp khổ hạnh làm trợ duyên tu đạo.

 • Bảy là: Lấy sự nhất tâm bất loạn làm chỗ quay về của Tịnh Độ.

 • Tám là: Lấy sự trông thấy các linh ảnh tốt đẹp làm chỗ nghiệm chứng vãng sinh.

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page