top of page

Tu Phúc Và Tu Tuệ

TỔ HÁM SƠN DẠY

TU PHÚC VÀ TU TUỆ

*******

Tu Tuệ bằng quán tâm, tu Phúc nơi vạn hạnh. Quán tâm lấy niệm Phật làm quan trọng nhất, vạn hạnh lấy hạnh cúng dường làm đầu, hai điều ấy bao gồm hết thảy. Trong hết thảy những việc làm hằng ngày của chúng ta, khởi tâm động niệm_đều là vọng tưởng, là gốc sinh tử, cho nên chuốc lấy quả khổ. Nay đem cái tâm vọng tưởng_chuyển thành tâm niệm Phật_thì mỗi niệm trở thành cái nhân Tịnh độ, tạo thành quả vui. Nếu niệm Phật tâm tâm chẳng dứt_thì vọng tưởng tiêu diệt, tâm quang phát lộ, trí tuệ hiện tiền_trở thành Pháp thân của Phật.

Sở dĩ chúng sinh bần cùng thiếu Phúc Tuệ, là do đời đời kiếp kiếp_chưa từng có một niệm cúng dường Tam Bảo_để cầu Phúc Tuệ, chỉ lăm lăm vì cái thân sinh tử khổ sở, niệm niệm mong cầu sự vui ngũ dục_để vun bồi cội khổ. Nay chuyển cái tâm tham cầu cho riêng ta_thành cái tâm cúng dường Tam Bảo, đem cái thân mạng hữu hạn_nương theo sức mạnh của tâm cúng dường mười phương, thì tuy chỉ cúng một nén hương, một cành hoa, một hạt gạo, một cọng rau, phúc ấy cũng vô tận, do đó cảm được Phật quả_Hoa Tạng trang nghiêm, tạo thành cảnh thọ dụng của chính thân mình trong tương lai. Bỏ qua những điều này_thì không có hạnh mầu nhiệm nào khác_để thành Phật.

Trích trong quyển Mộng Du Tập đời Minh

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page