LỊCH TRÌNH SINH HOẠT THÁNG 8/2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Năm, Ngày 09/08/2018, Lúc 06:45pm

​-Thứ Sáu ,Ngày 24/08/2018, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Sáu, Ngày 10/08/2018, Lúc 07:00pm

-Thứ Bảy, Ngày 25/08/2018, Lúc 07:00pm

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 04/08/2018, Lúc 8:00am

4. LỄ KINH NGŨ BÁCH DANH

- Bắt đầu từ Thứ Hai ngày 30/7/2018

- Đến Thứ Bảy,Ngày 04/8/2018

Vào lúc: Khóa lễ sáng: 9:30am

Khóa lễ tối: 06:00pm

5. LỄ VÍA ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

-Chủ Nhật, Ngày 05/8/2018, Lúc 9:30 am

6. ĐẠI LỄ VU LAN

- Chủ Nhật , Ngày 26/08/2018, Lúc 9:30am

Recent Posts