LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 9-2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Bảy, Ngày 08/09/2018, Lúc 06:45pm

​-Chủ Nhật,Ngày 23/09/2018, Lúc 2:00pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật, Ngày 09/09/2018, Lúc 04:00pm

-Chủ Nhật, Ngày 23/09/2018, Lúc 04:00pm

 

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 01/09/2018, Lúc 8:00am

 

4. LỄ VÍA ĐỨC BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

 -Chủ Nhật, Ngày 09/09/2018, Lúc 9:30 am

 

 5. Khai Giảng Trường Việt Ngữ Đức Viên . Niên Khóa 2018-2019 

   _Chủ Nhật, Ngày 09/09/2018, Lúc 9:00 am

 

6. TẾT TRUNG THU

   - Thứ Bảy, ngày 22/09/2018. Lúc 5;30pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts