Vì sao khuyên niệm Phật  Ấn Quang văn sao 3/6 Diễn đọc: Sư Thầy Minh Tâm. Diễn giảng: Sư Thầy Đàm Nhật.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts