Vì sao khuyên niệm Phật  Ấn Quang văn sao 2/6 Diễn đọc: Sư Thầy Minh Tâm. Diễn giảng: Sư Thầy Đàm Nh