LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 10-2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Chủ Nhật, Ngày 07/10/2018, Lúc 2:00pm

​-Thứ Hai, Ngày 22/10/2018, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật, Ngày 07/10/2018, Lúc 04:00pm

-Thứ Ba, Ngày 23/10/2018, Lúc 07:00pm

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 06/10/2018, Lúc 8:00am

4. LỄ Ngũ Bách Danh

- Từ Chủ Nhật, Ngày 21/10/2018 tới ngày 28/10/2018

-Sáng từ : 9:30 am to 11:30 am

-Chiều từ : 6:00 pm tới 8:30 pm

5. Lễ Vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm

_Chủ Nhật, Ngày 28/10/2018, Lúc 9:30 am

Recent Posts