Lễ Vu Lan Chùa Đức Viên -2018

Pháp Thoại Vu Lan do Ni Sư Thích Đức Hòa

Lễ Vu Lan Chùa Đức Viên -- Phần 2 (thuyết pháp). San Jose, USA. 26 tháng 8/ 2018.

Quay và Dựng phim: Đức Nhã, Chánh Quang Minh