top of page

Lễ Vu Lan Chùa Đức Viên -2018

Pháp Thoại Vu Lan do Ni Sư Thích Đức Hòa

Lễ Vu Lan Chùa Đức Viên -- Phần 2 (thuyết pháp). San Jose, USA. 26 tháng 8/ 2018.

Quay và Dựng phim: Đức Nhã, Chánh Quang Minh

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page