LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 11-2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Hai, Ngày 05/11/2018, Lúc 6:45pm

​-Thứ Ba , Ngày 20/11/2018, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Ba, Ngày 06/11/2018, Lúc 07:00pm

-Thứ Tư, Ngày 21/11/2018, Lúc 07:00pm

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 03/11 /2018, Lúc 8:00am

4. LỄ Hạ Nguyên

- Chủ Nhật, Ngày 18/11/2018 Lúc 9:30 am

Recent Posts