LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 12-2018

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Tư, Ngày 05/12/2018, Lúc 6:45pm

​-Thứ Năm, Ngày 20/12/2018, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Năm, Ngày 06/12/2018, Lúc 07:00pm

-Thứ Sáu, Ngày 21/12/2018, Lúc 07:00pm

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 01/12 /2018, Lúc 8:00am

4. Khóa TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT

- Từ :Ngày 10/12/2018 tới ngày 23-12-2018

- Chủ Nhật, Ngày 23/12/2018 Lúc 9:30 am

6. KHÓA TU THIẾU NHI

- Từ ngày 25/12/2018 tới 29/12/2018

Recent Posts