Lịch Trình Tu Học Tháng 2 /2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Chủ Nhật, Ngày 03/02/2019, Lúc 2:00pm (Sám Hối cuối năm )

​-Thứ Hai, Ngày 18/02/2019, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật, Ngày 03/02/2019, Lúc 4:00pm (Tụng giới cuối năm)

-Thứ Ba, Ngày 19/02/2019, Lúc 7:00pm

3. LỄ ĐÓN GIAO THỪA

-Thứ Hai , Ngày 04/02 /2019, Lúc10:00 pm

4 .LỄ VÍA ĐỨC PHẬT DI LẠC /Khai Đàn Dược Sư

-Thứ Ba, Ngày 05/02/2019 Lúc 9;00 am, (Mùng một tết)

5. TỤNG KINH DƯỢC SƯ

- Từ ngày 05/02/19 tới 17/02/2019 ( Mùng một tết tới 13 tháng giêng )

6. LỄ THƯỢNG NGUYÊN/ Kết Đàn Dược Sư

-Chủ Nhật , Ngày 17/02/2019 Lúc 9:00 am

Recent Posts