Lich Trình Tu Học Tháng 1/2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Sáu, Ngày 04/01/2019, Lúc 6:45pm

​-Thứ Bảy, Ngày 19/01/2019, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Bảy, Ngày 05/01/2019, Lúc 6:00pm

-Chủ Nhật, Ngày 20/01/2019, Lúc 4:00pm

3. LỄ THỌ BÁT QUAN TRAI GIỚI

-Thứ Bảy, Ngày 05/01/2019, Lúc 8:00am

-Thứ Bảy, Ngày 26/01/2019, Lúc 8:00am

4. LỄ VÍA ĐỨC PHẬT THÍCH CA THÀNH ĐẠO

- Ngày 13/01/2019 lúc 9:00 am

Ghi Chú Thọ bát sớm 1 tuần vì cận tết

Recent Posts