THÔNG TRI KHÓA TU NIỆM PHẬT BÁO ÂN /LỄ GIỖ SƯ BÀ

 

 

THÔNG TRI:

KHOÁ TU TỊNH KHẨU
NIỆM PHẬT BÁO ÂN

Nam Mô A Di Đà Phật
Kính thưa quý vị Phật tử
Các bậc Cổ đức thường dạy:

       Không phải hình Phật không nên nhìn
       Không phải lời Phật không nên nói
       Không phải pháp Phật không nên nghe
      Lễ Phật thật nhiều chí tâm sám hối
      Tín nguyện trì danh, sen vàng thượng phẩm

   “Người đời muốn tu Tịnh nghiệp, chẳng thể nói tôi nay
bận rộn phải đợi đến lúc nhàn hạ, tôi nay nghèo túng hãy
đợi đến lúc giàu có, tôi nay trẻ mạnh hãy đợi đến lúc già
cả. Nếu biện cớ bận rộn, biện cớ nghèo túng, biện cớ non
trẻ thì là vô duyên tu tập Tịnh nghiệp, lỡ đột nhiên chết
mất có hối cũng chẳng kịp. Sao không thừa dịp thân đang
mạnh mẽ mà nỗ lực tu đi, lại cứ nói như vậy?”
      Trong các khoá Phật thất, Chư Tổ dạy phải cẩn thận
giữ gìn khẩu nghiệp. Nói chuyện được xem là lỗi nặng
nhất, bởi vì khi nói chuyện rất khó niệm Phật. Tịnh niệm
không tiếp nối thì công phu khó thành tựu.

Nhân tuần Lễ Tưởng Niệm Sư Bà Toạ Chủ, Ni chúng
chùa Đức Viên thành tâm tổ chức:

KHÓA TU TỊNH KHẨU
NIỆM PHẬT BÁO ÂN

Từ Thứ Bảy ngày 02 tháng 03

Đến Thứ Bảy ngày 16 tháng 03 năm 2019

  Sáng:
     4h00: Tịnh tọa
     4h30: Phát nguyện
     5h00: Lễ cửu bái, tụng Lăng Nghiêm Thế Chí

   Viên Thông Chương, nghe Khai Thị Chư Tổ

     5h15: Lễ ký số
     6h30: Điểm tâm
     7h15: Chấp tác
     8h15: Chuông hiệu
     8h30: Lễ ký số
     9h45: Tự Niệm (30 phút)
    10h15: Lễ ký số
    11h30: Quá đường
Chiều:
    1h00: Chỉ tịnh
    2h15: Chuông hiệu
    2h30: Lễ ký số
    3h45: Tự Niệm (30 phút)

    4h15: Lễ ký số
    5h30: Dược thực
    6h30: Lễ ký số
Tối:
    7h45: Tự Niệm (15 phút)
    8h00: Lễ ký số
   9h00: Hồi hướng
Ngưỡng nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ và mời
quý vị lưu tâm về chùa tham dự Khoá Tu Niệm Phật ngõ
hầu báo đáp thâm ân Sư Bà trong muôn một.

Chùa Đức Viên

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square