THÔNG TRI KHÓA TU NIỆM PHẬT BÁO ÂN /LỄ GIỖ SƯ BÀ


THÔNG TRI:

KHOÁ TU TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT BÁO ÂN

Nam Mô A Di Đà Phật Kính thưa quý vị Phật tử Các bậc Cổ đức thường dạy:

Không phải hình Phật không nên nhìn Không phải lời Phật không nên nói Không phải pháp Phật không nên nghe Lễ Phật thật nhiều chí tâm sám hối Tín nguyện trì danh, sen vàng thượng phẩm

“Người đời muốn tu Tịnh nghiệp, chẳng thể nói tôi nay bận rộn phải đợi đến lúc nhàn hạ, tôi nay nghèo túng hãy đợi đến lúc giàu có, tôi nay trẻ mạnh hãy đợi đến lúc già cả. Nếu biện cớ bận rộn, biện cớ nghèo túng, biện cớ non trẻ thì là vô duyên tu tập Tịnh nghiệp, lỡ đột nhiên chết mất có hối cũng chẳng kịp. Sao không thừa dịp thân đang mạnh mẽ mà nỗ lực tu đi, lại cứ nói như vậy?” Trong các khoá Phật thất, Chư Tổ dạy phải cẩn thận giữ gìn khẩu nghiệp. Nói chuyện được xem là lỗi nặng nhất, bởi vì khi nói chuyện rất khó niệm Phật. Tịnh niệm không tiếp nối thì công phu khó thành tựu.

Nhân tuần Lễ Tưởng Niệm Sư Bà Toạ Chủ, Ni chúng chùa Đức Viên thành tâm tổ chức:

KHÓA TU TỊNH KHẨU NIỆM PHẬT BÁO ÂN Từ Thứ Bảy ngày 02 tháng 03

Đến Thứ Bảy ngày 16 tháng 03 năm 2019

Sáng: 4h00: Tịnh tọa 4h30: Phát nguyện 5h00: Lễ cửu bái, tụng Lăng Nghiêm Thế Chí

Viên Thông Chương, nghe Khai Thị Chư Tổ

5h15: Lễ ký số 6h30: Điểm tâm 7h15: Chấp tác 8h15: Chuông hiệu 8h30: Lễ ký số 9h45: Tự Niệm (30 phút) 10h15: Lễ ký số 11h30: Quá đường Chiều: 1h00: Chỉ tịnh 2h15: Chuông hiệu 2h30: Lễ ký số 3h45: Tự Niệm (30 phút)

4h15: Lễ ký số 5h30: Dược thực 6h30: Lễ ký số Tối: 7h45: Tự Niệm (15 phút) 8h00: Lễ ký số 9h00: Hồi hướng Ngưỡng nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ và mời quý vị lưu tâm về chùa tham dự Khoá Tu Niệm Phật ngõ hầu báo đáp thâm ân Sư Bà trong muôn một.

Chùa Đức Viên

Recent Posts