Lịch Trình Tu Học Tháng 3/2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Hai,  Ngày 04/03/2019, Lúc 6:45pm 

​-Thứ Ba,  Ngày 19/03/2019 , Lúc 6:45pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Ba, Ngày 05/03/2019, Lúc 7:00pm 

-Thứ Tư, Ngày 20/03/2019, Lúc 7:00pm

 

3. THỌ BÁT

-Thứ bảy , Ngày 02/03 /2019, Lúc 8:30 am

-Thứ bảy , Ngày 30/03 /2019, Lúc 8:30 am

 

4 .NIỆM PHẬT BÁO ÂN ( Tuần lễ tưởng Niệm Sư Bà Tọa Chủ )

-Từ Thứ Bảy Ngày 02/03/2019 đến ngày 16/3/2019

 

5.  LỄ GIỖ SƯ BÀ 

-  Chủ Nhật, ngày 17/03/2019 , Lúc 9:00 sáng 

 

6- LỄ NGŨ BÁCH DANH

- Từ ngày 18/03/2019  tới ngày 23/03/2019

 

7. LỄ VÍA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM

  -Chủ Nhật , Ngày 24/03/2019 Lúc 9:00 am 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload