Lịch Trình Tu Học Tháng 3/2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Hai, Ngày 04/03/2019, Lúc 6:45pm

​-Thứ Ba, Ngày 19/03/2019 , Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Ba, Ngày 05/03/2019, Lúc 7:00pm

-Thứ Tư, Ngày 20/03/2019, Lúc 7:00pm

3. THỌ BÁT

-Thứ bảy , Ngày 02/03 /2019, Lúc 8:30 am

-Thứ bảy , Ngày 30/03 /2019, Lúc 8:30 am

4 .NIỆM PHẬT BÁO ÂN ( Tuần lễ tưởng Niệm Sư Bà Tọa Chủ )

-Từ Thứ Bảy Ngày 02/03/2019 đến ngày 16/3/2019

5. LỄ GIỖ SƯ BÀ

- Chủ Nhật, ngày 17/03/2019 , Lúc 9:00 sáng

6- LỄ NGŨ BÁCH DANH

- Từ ngày 18/03/2019 tới ngày 23/03/2019

7. LỄ VÍA BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM

-Chủ Nhật , Ngày 24/03/2019 Lúc 9:00 am

Recent Posts