Lịch Trình Tu Học Tháng 4/2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Tư, Ngày 03/04/2019, Lúc 6:45pm

​-Thứ Năm, Ngày 18/04/2019 , Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Năm, Ngày 04/04/2019, Lúc 7:00pm

-Thứ Sáu, Ngày 19/04/2019, Lúc 7:00pm

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square