Lịch Trình Tu Học Tháng Năm 2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Sáu,  Ngày  03/05/2019,  Lúc 6:45pm 

​-Thứ Bảy,   Ngày 18/05/2019, Lúc 6:45pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Bảy,   Ngày 04/05/2019, Lúc 6:00pm 

-Thứ Hai, Ngày 20/05/2019, Lúc 7:00pm

 

3. THỌ BÁT 

-Thứ Bảy , Ngày 04/05 /2019, Lúc8:00 am

 

4. Đàn  truyền Tam Quy Ngũ Giới

 -Thứ Bảy , ngày 18/05/2019 , Lúc 9:30am

 

5 .ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

-Chủ Nhật, Ngày 19/05/2019, Lúc 9:30am

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts