Lịch Trình Tu Học Tháng Năm 2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Sáu, Ngày 03/05/2019, Lúc 6:45pm

​-Thứ Bảy, Ngày 18/05/2019, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Bảy, Ngày 04/05/2019, Lúc 6:00pm

-Thứ Hai, Ngày 20/05/2019, Lúc 7:00pm

3. THỌ BÁT

-Thứ Bảy , Ngày 04/05 /2019, Lúc8:00 am

4. Đàn truyền Tam Quy Ngũ Giới

-Thứ Bảy , ngày 18/05/2019 , Lúc 9:30am

5 .ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN

-Chủ Nhật, Ngày 19/05/2019, Lúc 9:30am

Recent Posts