LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 06/2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Bảy, Ngày  01/06/2019,  Lúc 5:00pm 

​-Chủ Nhật, Ngày 16/06/2019, Lúc 2:00pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật, Ngày 02/06/2019, Lúc 4:00pm 

-Chủ Nhật, Ngày 16/06/2019, Lúc 4:00pm

 

3. THỌ BÁT 

-Thứ Bảy , Ngày 01/06/2019, Lúc 8:00am

-Thứ Bảy , Ngày 29/06/2019, Lúc 8:00am

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts