LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 06/2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Bảy, Ngày 01/06/2019, Lúc 5:00pm

​-Chủ Nhật, Ngày 16/06/2019, Lúc 2:00pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật, Ngày 02/06/2019, Lúc 4:00pm

-Chủ Nhật, Ngày 16/06/2019, Lúc 4:00pm

3. THỌ BÁT

-Thứ Bảy , Ngày 01/06/2019, Lúc 8:00am

-Thứ Bảy , Ngày 29/06/2019, Lúc 8:00am

Recent Posts