LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 7/2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Hai, Ngày  01/07/2019,  Lúc 6:45pm 

-Thứ Ba, Ngày  16/07/2019, Lúc 6:45pm 

​-Thứ Ba, Ngày  30/07/2019, Lúc 6:45pm

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Ba , Ngày 02/07/2019, Lúc 7:00pm 

-Thứ Tư, Ngày 17/07/2019, Lúc 7:00pm

-Thứ Tư. Ngày 31/07/2019 , Lúc 7:00pm

 

3. THỌ BÁT 

-Thứ Bảy , Ngày 27/07/2019, Lúc 8:00am

 

* LỄ TAM BỘ NHẤT BÁI  SÁNG CHỦ NHẬT NGÀY 07/07/2019 LÚC, 6:00AM 

 

* KHÓA TU THIẾU NHI Từ ngày : 9/07 /2019 tới ngày 13/07/2019.

 

* Vía Bồ tát Quan Thế Âm  ngày : 21 /07/2019 Lúc 9;30 AM

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square