LỊCH TRÌNH TU HỌC THÁNG 7/2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Hai, Ngày 01/07/2019, Lúc 6:45pm

-Thứ Ba, Ngày 16/07/2019, Lúc 6:45pm

​-Thứ Ba, Ngày 30/07/2019, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Ba , Ngày 02/07/2019, Lúc 7:00pm

-Thứ Tư, Ngày 17/07/2019, Lúc 7:00pm

-Thứ Tư. Ngày 31/07/2019 , Lúc 7:00pm

3. THỌ BÁT

-Thứ Bảy , Ngày 27/07/2019, Lúc 8:00am

* LỄ TAM BỘ NHẤT BÁI SÁNG CHỦ NHẬT NGÀY 07/07/2019 LÚC, 6:00AM

* KHÓA TU THIẾU NHI Từ ngày : 9/07 /2019 tới ngày 13/07/2019.

* Vía Bồ tát Quan Thế Âm ngày : 21 /07/2019 Lúc 9;30 AM

Recent Posts