Lịch Trình Tu Học Tháng 11/2019

1. LỄ SÁM HỐI

   -Chủ Nhật, Ngày  10/11/2019,  Lúc 2:00pm 

   -Chủ Nhật , Ngày  24/11/2019, Lúc 2:00pm 

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Hai , Ngày 11/11/2019, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Hai , Ngày 25/11/2019, Lúc 7:00pm

 

3. THỌ BÁT 

    -Thứ Bảy , Ngày 23/11/2019, Lúc 8:00am

 

 

 * Lễ Hạ Nguyên .

 - Chủ Nhật, Ngày 10/11/2019 , Lúc 9:30 am 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts