Lịch Trình Tu Học Tháng 11/2019

1. LỄ SÁM HỐI

-Chủ Nhật, Ngày 10/11/2019, Lúc 2:00pm

-Chủ Nhật , Ngày 24/11/2019, Lúc 2:00pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Hai , Ngày 11/11/2019, Lúc 7:00pm

-Thứ Hai , Ngày 25/11/2019, Lúc 7:00pm

3. THỌ BÁT

-Thứ Bảy , Ngày 23/11/2019, Lúc 8:00am

* Lễ Hạ Nguyên .

- Chủ Nhật, Ngày 10/11/2019 , Lúc 9:30 am

Recent Posts