Lịch Trình Tu Học Tháng 2 /2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Sáu,   Ngày  07/02/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Sáu  , Ngày  21/02/2020, Lúc 6:45pm  

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Bảy , Ngày  08/02/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Bảy , Ngày  22/02/2020, Lúc 7:00pm

 

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 22/02/2020 , Lúc8:00am 

 

 *  Lễ Thượng Nguyên , Ngày 09/02/2020 , lúc 9:30 am 

 

*  Niệm Phật Báo Ân : Từ Thứ Hai Ngày 17/02/2020 tới ngày 29/02/2020

 

 *  Đàn Dược Sư  Từ  Thứ Tư ngày 26/01/2020 tới Thứ Sáu ngày 08/02/2020

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts