Lịch Trình Tu Học Tháng 1/2020

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Tư , Ngày 08/01/2020, Lúc 6:45pm

-Thứ Năm , Ngày 23/01/2020, Lúc 6:45pm ( sám hối cuối năm )

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Năm , Ngày 09/01/2020, Lúc 7:00pm

-Thứ Sáu , Ngày 24/01/2020, Lúc 7:00pm

3, THỌ BÁT :

- Thứ bảy , Ngày 18/01/2020 , Lúc 8:00am

* Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo , Ngày 05/01/2020 ,lúc 9:30 am

* Lễ Giao Thừa : Thứ Sáu Ngày 24/01/2020, Lúc 10:pm

* Vía Đức Phật Di Lạc : Mùng Một Tết , lúc 9:30 am

* Đàn Dược Sư : Từ Thứ Tư ngày 26/01/2020 tới Thứ Sáu ngày 08/02/2020

Recent Posts