Lịch Trình Tu Học Tháng 2 /2020

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Sáu, Ngày 07/02/2020, Lúc 6:45pm

-Thứ Sáu , Ngày 21/02/2020, Lúc 6:45pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Bảy , Ngày 08/02/2020, Lúc 7:00pm

-Thứ Bảy , Ngày 22/02/2020, Lúc 7:00pm

3, THỌ BÁT :

- Thứ bảy , Ngày 22/02/2020 , Lúc8:00am

* Lễ Thượng Nguyên , Ngày 09/02/2020 , lúc 9:30 am

* Niệm Phật Báo Ân : Từ Thứ Hai Ngày 17/02/2020 tới ngày 29/02/2020

* Đàn Dược Sư Từ Thứ Tư ngày 26/01/2020 tới Thứ Sáu ngày 08/02/2020

Recent Posts