Lịch Trình Tu Học Tháng 3/2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Bảy,    Ngày  07/03/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Chủ Nhật , Ngày  22/03/2020, Lúc 2:00 pm  

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Chủ Nhật , Ngày  08/03/2020, Lúc 4:00pm 

   -Chủ Nhật  , Ngày  22/03/2020, Lúc 4:00 pm  

 

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 21/03/2020 , Lúc 8:00am 

 

*   GIỖ SƯ BÀ  : Ngày : 01/ 3 /2020 Lúc 9:00 am

 

 *  Lễ Ngũ Bách Danh , Từ Ngày 09/03/2020 , đến Ngày 14/3/2020  

 

Vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm : Chủ Nhật  Ngày 15/03/2020 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts