Lịch Trình Tu Học Tháng 4 /2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Hai,  Ngày  06/04/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Ba  , Ngày  21/04/2020,  Lúc 6:45 pm  

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ ba  , Ngày  07/04/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Tư  , Ngày  22/04/2020, Lúc 7:00 pm  

 

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 18/04/2020 , Lúc 8:00 am 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts