Lịch Trình Tu Học Tháng 3/2020

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Bảy, Ngày 07/03/2020, Lúc 6:45pm

-Chủ Nhật , Ngày 22/03/2020, Lúc 2:00 pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật , Ngày 08/03/2020, Lúc 4:00pm

-Chủ Nhật , Ngày 22/03/2020, Lúc 4:00 pm

3, THỌ BÁT :

- Thứ bảy , Ngày 21/03/2020 , Lúc 8:00am

* GIỖ SƯ BÀ : Ngày : 01/ 3 /2020 Lúc 9:00 am

* Lễ Ngũ Bách Danh , Từ Ngày 09/03/2020 , đến Ngày 14/3/2020

* Vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm : Chủ Nhật Ngày 15/03/2020

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square