Lịch Trình Tu Học Tháng 4 /2020

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Hai, Ngày 06/04/2020, Lúc 6:45pm

-Thứ Ba , Ngày 21/04/2020, Lúc 6:45 pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ ba , Ngày 07/04/2020, Lúc 7:00pm

-Thứ Tư , Ngày 22/04/2020, Lúc 7:00 pm

3, THỌ BÁT :

- Thứ bảy , Ngày 18/04/2020 , Lúc 8:00 am

Recent Posts