Lịch Trình Tu Học Tháng 6/2020

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Sáu,    Ngày  05/06/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Sáu,    Ngày  19/06/2020, Lúc 6:45 pm  

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ  Bảy , Ngày  06/06/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ  Bảy , Ngày  20/06/2020, Lúc 7:00 pm  

 

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 20/06/2020 , Lúc 8:00am 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts