Lịch Trình Tu Học Tháng 6/2020

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Sáu, Ngày 05/06/2020, Lúc 6:45pm

-Thứ Sáu, Ngày 19/06/2020, Lúc 6:45 pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Bảy , Ngày 06/06/2020, Lúc 7:00pm

-Thứ Bảy , Ngày 20/06/2020, Lúc 7:00 pm

3, THỌ BÁT :

- Thứ bảy , Ngày 20/06/2020 , Lúc 8:00am

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square