Lịch Trình Tu Học Tháng 8/2020

  

1. LỄ SÁM HỐI

   -Thứ Hai,      Ngày  03/08/2020,  Lúc 6:45pm 

   -Thứ Hai,      Ngày  17/08/2020, Lúc 6:45 pm  

 

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

   -Thứ Ba , Ngày  04/08/2020, Lúc 7:00pm 

   -Thứ Ba,  Ngày  18/08/2020, Lúc 7:00 pm  

 

3,  THỌ BÁT :

     - Thứ bảy , Ngày 15/08/2020 , Lúc 8:00 am

 

*** LỄ TAM BỘ NHẤT BÁI  ,                 Chủ Nhật , Ngày 02/08/2020 6:00am 

*** LỄ  VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM .   Chủ Nhật , Ngày 9/08/2020, lúc 9:30 am 

*** ĐẠI LỄ VU LAN                               Chủ Nhật , Ngày 30/08/2020 , lúc 9;30 am 

*** LỄ VÍA BỒ TÁT ĐẠI THẾ CHÍ   ,      Thứ Hai ,   Ngày 31/08/2020 , lúc 9:30 am 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload

Recent Posts