Lịch Trình Tu Học Tháng 8/2020

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Hai, Ngày 03/08/2020, Lúc 6:45pm

-Thứ Hai, Ngày 17/08/2020, Lúc 6:45 pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Ba , Ngày 04/08/2020, Lúc 7:00pm

-Thứ Ba, Ngày 18/08/2020, Lúc 7:00 pm

3, THỌ BÁT :

- Thứ bảy , Ngày 15/08/2020 , Lúc 8:00 am

*** LỄ TAM BỘ NHẤT BÁI , Chủ Nhật , Ngày 02/08/2020 6:00am ( hủy vì dịch bệnh )

*** LỄ VÍA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM . Chủ Nhật , Ngày 9/08/2020, lúc 9:30 am

*** ĐẠI LỄ VU LAN Thứ Bảy , Ngày 29/08/2020 , lúc 6;00 tới 8:00 pm

Chủ Nhật , Ngày 30/08/2020 , lúc 9;30 am

*** LỄ VÍA BỒ TÁT ĐẠI THẾ CHÍ , Thứ Hai , Ngày 31/08/2020 , lúc 9:30 am

Recent Posts