Lịch Trình Tu Học tháng 10/2020

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Năm, Ngày 15/10/2020, Lúc 6:45pm

-Thứ Sáu, Ngày 30/10/2020, Lúc 6:45 pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Năm , Ngày 01/10/2020, Lúc 7:00pm

-Thứ Sáu, Ngày 16/10/2020, Lúc 7:00 pm

- Thứ Bảy , Ngày 31/10/2020 , Lúc 7:00pm

3, THỌ BÁT :

- Thứ bảy , Ngày 10/10/2020 , Lúc 8:00 am

4, LỄ NGŨ BÁCH DANH Bắt đầu ngày 26/10 tới ngày 01/11/2020 .

Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square