Lịch Trình Tu Học Tháng 9/2020

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Ba, Ngày 01/09/2020, Lúc 6:45pm

-Thứ Ba, Ngày 15/09/2020, Lúc 6:45 pm

- Thứ Tư , Ngày 30/09/2020 , Lúc 6:45 pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ tư , Ngày 02/09/2020, Lúc 7:00pm

-Thứ Tư, Ngày 16/09/2020, Lúc 7:00 pm

3, THỌ BÁT :

- Thứ bảy , Ngày 12/09/2020 , Lúc 8:00 am

4, VÍA ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT , Chủ Nhật ngày 20 /09/2020 lúc 9;00 sáng :

Recent Posts