top of page

BÀI CẢNH SÁCH BUỔI CHIỀU: THẢO ĐƯỜNG CẢNH SÁCH

Bài Cảnh Sách Thảo Ðường phúng tụng

Xin bạch cùng thất chúng thiền gia

Thế giới nào khác không hoa

Thân người huyễn hoá như là chiêm bao

Mọi sự vật trước sau đều thế

Là vô thường không thể cậy trông

Nhân tu nếu chẳng sớm trồng

Thời theo cảnh huyễn mãi trong luân hồi

Cũng vì vậy Như Lai thương xót

Hiện ra đời thuyết pháp dạy khuyên

Khiến cho tắt lửa não phiền

Cạn dòng ái dục thoát miền hôn mê

Hết sinh tử xa lìa khổ não

Chứng Niết bàn vui đạo nhiệm mầu

Phép tu giải thoát có nhiều

Tóm tắt chỉ có ba điều như sau

Tham thiền, tu quán làm đầu

Với môn niệm Phật để cầu vãng sinh

Phép tham thiền không thành không lập

Phải tự mình khế hợp Chân Như

Túc căn nếu chẳng trồng sâu

Ðường đi lắm ngả dễ hầu tới nơi

Huống đời mạt pháp lòng người

Kém phần phúc tuệ trây lười ngả nghiêng

Phép tu quán thâm huyền mầu nhiệm

Xét cho cùng tâm niệm Sát na

Hữu Vô hai chữ đều xa

Nếu không trí tuệ khó mà thành công

Môn niệm Phật phổ thông đệ nhất

Thực rõ ràng đường tắt không hai

Kể từ cổ vãng kim lai

Hiền ngu già trẻ gái trai đều thành

Tứ liệu giản rành rành kể rõ

Tu môn nào dễ khó phân minh

Cốt sao chuyên nhất cho tinh

Chớ ngờ rằng Phật với mình cách xa

Ðem sáu chữ Di Ðà ấn tượng

Tâm tưởng đều không vướng tạp duyên

Tai nghe bụng nghĩ mắt nhìn

Rõ ràng như Phật hiện tiền trước ta

Ví phút chốc lơ là tản mạn

Thời hôn trầm tán loạn hiện ngay

Phát tâm tinh tiến sâu dầy

Nối liền tịnh niệm đêm ngày chớ ngơi

Dù tịnh niệm còn chưa kế tiếp

Cứ giữ gìn tịnh nghiệp cho chuyên

Tâm tâm tịnh độ tưởng liền

Dốc lòng cứ niệm thường xuyên Di Ðà

Thời hiện tại không xa gang tấc

Ngay chốn này Cực Lạc rồi đây

Không cần đợi đến sau này

Thân về an dưỡng tháng ngày thanh cao

Ðược thắng lợi dồi dào đến thế

Há lại không quyết chí tu trì

Ðem thân giả tạm suy nghi

Sinh già bệnh chết thọ trì bấp bênh

Mà đổi lấy thân vô lượng thọ

Là pháp thân không có đồng dao

Vui này há chẳng vui sao

Vãng sanh Cực Lạc vui nào còn hơn

Tụng rằng: trong ba cõi lửa phiền nóng bức

Nước tám dòng công đức thanh hương

Muốn xa cõi uế vô thường

Ðem thân nan trụ lạc bang quê nhà

Thời sáu chữ Di Ðà kế niệm

Như bánh xe liên tiếp quay hoài

Di Ðà Phật chẳng riêng ai

Chí nhân ngày tháng hôm mai tự cường

Kìa tám vạn bốn nghìn hảo tướng

Vốn không ngoài tâm tưởng người ta

Há phiền đức Phật Thích Ca

Ân chân biến cõi Ta Bà trang nghiêm.

Nam mô A Di Đà Phật (3lần)

Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page