top of page

BỆNH ÐƯỜNG CẢNH SÁCH

Lời Ðức Phật Thích Ca dạy rằng: "Mệnh con người ta không bền, chóng mau hơn hơi thở, khi trẻ mạnh khỏe cũng còn đau yếu, nữa là lúc già yếu vậy ôi! Tôi nay cố gắng đến đây, đem lời Phật cùng nhau khuyên nhủ, kính mong đại chúng chớ thấy người hèn mà khinh chê báng bổ. Nên xem xét thân này, tới khi nhuốm bệnh, 4 đại chẳng đều, ba trăm sáu đốt sắp sửa rời tan, ăn uống dần dần kém bớt, thầy thuốc và thuốc cũng không thể chữa được, đại tiểu dầm đìa ra cả giường chiếu, rên rỉ nằm trên nệm gối, khi ấy ví như cá ngoi trong vạc dầu sôi, chốc lát nhừ tan, cũng như đèn dầu để trước gió, vụt liền tắt mất. Vì thế nên biết thân này chẳng được bao lâu sẽ đến cửa chết, đường trước lờ mờ, giây phút cuối cùng biết đi về đâu? Bạch Ðại chúng! Ví dù việc mình đã làm xong, chẳng phải hèn tôi biết đến, còn ai chưa làm xong sao chẳng sớm tự liệu mình, trông cái cảnh vô thường, thật là đáng sợ, ai nấy nhớ nghĩ cõi Tịnh độ, quyết chí sinh sang, xin gác bỏ mọi duyên để dốc lòng niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật (3lần) –

Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page