top of page

CHÚNG CHỨC


Xin đại chúng chớ nên lưỡng lự

Ðã gọi là tu học cùng nhau

Việc làm kẻ trước người sau

Ai ai cũng để tâm vào là xong

Nay tăng chúng ở trong thường trụ

Nhận việc gì chớ bỏ dở dang

Gọi là dây dớp ăn phần

Gặp sao hay vậy còn ăn thua gì

Xem Phật Tổ xưa kia bao kiếp

Suốt đêm ngày mài miệt công phu

Ðạo thành cốt ở chỗ tu

Biếng lười lần nữa dễ hồ được sao?

Nhân không trồng quả bao giờ được,

Ðạo không tu ai rước mình lên?

Thử coi chư Phật, Thánh Hiền,

Gieo bao phúc tuệ nhân duyên giúp đời.

Vậy ai đã gọi là người biết,

Tính ươn hèn nên kíp bỏ đi

Cùng nhau khuya sớm tu trì

Ðể tâm làm việc có gì khó đâu

Nên khuyên bảo cùng nhau cố gắng

Ðạo Bồ Ðề quyết chứng không lui

Nên chăng hay dở ở người.

Nam mô A Di Đà Phật (3lần)

コメント


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page