top of page

LÃO ÐƯỜNG CẢNH SÁCH


Lời đức Thế Tôn dạy rằng: "Mệnh con người không bền chóng hơn hơi thở, tuổi thanh xuân còn vậy, nữa là lúc già yếu vậy ôi!”

Tôi nay cố gắng đến đây, khuyên nhủ cùng nhau, kính mong Ðại Ðức chớ thấy người hèn mà khinh chê báng bổ. Nên xem xét thân này, rồi đây mắt lòa, tai điếc, tóc bạc, da nhăn, lưng mỏi, xương gù, cốt đau, gân run, bước đi không vững, tinh thần mờ tối. Ví như mặt trời xế về tây, ánh sáng dần dần vụt tắt, chẳng khác gì cỏ cây vào mùa thu, rời tan phút chốc.

Vì vậy, nên biết thân này chẳng được bao lâu sẽ đến cửa chết, đường trước lờ mờ, giây phút cuối cùng biết đi về đâu?

Bạch Ðại Ðức, ví dù việc mình đã làm xong chẳng phải hèn tôi biết đến? Hoặc người chưa làm xong, sao chẳng sớm tự liệu mình, trông cái cảnh vô thường thật đáng run rợ thay! Không gì bằng chuyên tâm tu Tịnh độ, quyết chí sinh sang, xin gác bỏ mọi duyên, dốc lòng niệm Phật.

Nam mô A Di Đà Phật (3lần)

-

Comments


Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page