Lịch Trình Tu Học Tháng 08/2021


LỄ SÁM HỐI

-Thứ Sáu , Ngày 06/08/2021, Lúc 6:45pm

-Thứ Bảy , Ngày 21/08/2021, Lúc 6:45 pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Bảy, Ngày 07/08/2021, Lúc 6:00pm

-Chủ Nhật , Ngày 22/08/2021, Lúc 4:00 pm

3, THỌ BÁT :

- Thứ bảy , Ngày 07/08/2021 , Lúc 8:00 am

4. Vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát

- Thứ Sáu, ngày 20 /08/2021

5, ĐẠI LỄ VU LAN :

- Chủ Nhât ngày , 22 /08/2021 Lúc 9:30 sáng

Recent Posts