Lịch Trình Tu Học Tháng 3/2021

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Năm, Ngày 11/03/2021, Lúc 6:45 pm

-Thứ Sáu, Ngày 26/03/2021, Lúc 6:45 pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Sáu , Ngày 12/03/2021, Lúc 7:00 pm

3, THỌ BÁT :

- Thứ bảy , Ngày 06/03/2021 , Lúc 8:00 am


4, KHÓA LỄ NIỆM PHẬT BÁO ÂN ,

- Từ Thứ Hai ngày 8/3/21 tới Thứ Bảy ngày 20/03/2021 ,

5, GIỖ SƯ BÀ TỌA CHỦ , Ngày 21 /03/2021

6, VÍA ĐỨC PHẬT THÍCH CA NHẬP DIỆT : Thứ Bảy ngày 27/03/2021

7, LỄ NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM :

- Bắt đầu từ Thứ Hai ngày 29/03/2021 đến Thứ bảy ngày 03/04/2021

Recent Posts