Lịch Trình Tu Học Tháng 6/2021

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ Ba, Ngày 08/06/2021, Lúc 6:45pm

-Thứ Tư , Ngày 23/06/2021, Lúc 6:45 pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Thứ Tư, Ngày 09/06/2021, Lúc 7:00pm

-Thứ Năm , Ngày 24/06/2021, Lúc 7:00 pm

3, THỌ BÁT :

- Thứ bảy , Ngày 05/06/2021 , Lúc 8:00 am
Recent Posts