Lich Trình Tu Học Tháng 12

1. LỄ SÁM HỐI

-Thứ bảy, Ngày 12/12/2020, Lúc 6:45pm

-Chủ Nhật, Ngày 27/12/2020, Lúc 3:00 pm

2. LỄ TỤNG GIỚI BỒ TÁT

-Chủ Nhật , Ngày 13/12/2020, Lúc 3:00pm

-Chủ Nhật, Ngày 27/12/2020, Lúc 4:00 pm

3, THỌ BÁT :

- Thứ bảy , Ngày 12/12/2020 , Lúc 8:00 am

4, KHÓA LỄ NIỆM PHẬT Bắt đầu ngày 14/12 tới ngày 26/12/2020 .


5, VÍA PHẬT A DI ĐÀ : Chủ Nhật ngày 27/12/2020 Lúc 9:30 sáng

Recent Posts